10.028.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
10.028.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
13.033.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
8.021.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
11.531.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
19.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU

Atlanto dumblių dribsniai

Ekologiški Atlanto Wakame (Alaria) 250g

27.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU

Atlanto dumblių dribsniai

Ekologiškos Atlanto jūros salotos 250g

26.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
21.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
18.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
13.034.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU
13.034.0 SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU